หน้าหลัก           ธุรการ-บุคคล         ประชาสัมพันธ์            X-ray           องค์กรแพทย์

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ

Muangsamut Paknam Hospital

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำได้เริ่มงานให้บริการทางการแพทย์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนของเทศบาลตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง   ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป เป็นโรงพยาบาลที่พร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบวงจร  โดยเริ่มแรกเป็นอาคารหลังเดียวเรียกว่าอาคาร 1 ซึ่งดัดแปลงจากอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้วยคุณภาพในการรักษาพยาบาล  จนได้รับความไว้วางใจจากชาวปากน้ำ  โรงพยาบาลจึงได้ขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มอีกเป็น  อาคาร  2 และ อาคาร  3 ทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง  200  เตียง  เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคม จึงได้กำหนดแนวการบริหารและนโยบายปฏิบัติต่อผู้ป่วยประกันสังคมให้สอดคล้องกับแนวการบริหารและนโยบายหลักของโรงพยาบาลและยังได้รับรางวัลโรงพยาบาลประกันสังคมดีเด่น 3 ปีซ้อน  ได้แก่ ปี พ.ศ.  2537 พ.ศ. 2538  และ พ.ศ. 2539

ที่ตั้งโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ 156 ถ.เทศบาล12 ต.ปากน้ำ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270    โทรศัพท์ 0-2173-7766-75    โทรสาร 0-2173-7765

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจ จากผู้รับบริการ

พันธกิจ (Mission)

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ มุ่งมั่นให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึง ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ตามาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรม ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดปัย และพึงพอใจของผู้รับบริการรวมทั้งบุคลากร

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

  •  Visionary Leadership ผู้นำมองไกล
  •  Patient & Customer Focus ใส่ใจลูกค้า
  •  Team Work ร่วมกันพัฒนา
  •  Management by Fact หาข้อมูลจริง
  •  Individual & Organization Learning เพิ่มสิ่งเรียนรู้
  •  Continuous Process Improvement มุ่งสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง