03

          สำหรับวัยหนุ่มสาวอายุไม่เกิน 30 ปี ดูแลสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นค้นหาความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่มาเร็วกว่าในอดีต

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )

2. ตรวจวัดสัญญาณชีพ ( Vital Sign )

3. เอกซเรย์ช่องอกเพื่อดูสุขภาพปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray )

4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count )

5. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบรูณ์ ( Urine Analysis )

6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar )

7. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol )

8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ( Triglyceride )

9. ตรวจหากรดยูริคในเลือด ( โรคเก๊าท์ ) ( Uric acid )

10. ตรวจการทำงานของไต ( Creatinine )

11. ตรวจการทำงานของตับ ( AST / ALT )

12. ดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index (BMI ) )

ราคาปกติ 2,520 บาท

ราคาส่งเสริมสุขภาพ 1,590 บาท

04

          สำหรับวัยทำงาน 30 - 40 ปี ร่างกายที่รับภาระหนักมากขึ้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลให้ครบทุกระบบ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )

2. ตรวจสัญญาณชีพ ( Vital Sign )

3. เอกซเรย์ช่องอกเพื่อดูสุขภาพปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray )

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG )

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count )

6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบรูณ์ ( Urine Analysis )

7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar )

8. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol )

9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ( Triglyceride )

10. ตรวจระดับไขมันความหน่าแน่นสูง ( ชนิดดี ) ( HDL-Cholesterol )

11. ตรวจระดับไขมันความหน่าแน่นต่ำ ( ชนิดไม่ดี ) ( LDL-Cholesterol )

12. ตรวจหากรดยูริคในเลือด ( โรคเก๊าท์ ) ( Uric acid )

13. ตรวจการทำงานของไต ( Creatinine )

14. ตรวจการทำงานของตับ ( AST / ALT )

15. ตรวจอุจจาระดูพยาธิและระบบขับถ่าย ( Stool Examination )

16. ตรวจหาเลือดในอุจาระ ( Stool Occult Blood )

16. ดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index (BMI ) )

ราคาปกติ 4,170 บาท

ราคาส่งเสริมสุขภาพ 2,690 บาท

05

          สำหรับวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป วัยที่มีความเสี่ยงกับความเจ็บป่วยได้ทุกระบบต้องดูแลให้รอบคลุมทุกอวัยวะของร่างกาย

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )

2. ตรวจสัญญาณชีพ ( Vital Sign )

3. เอกซเรย์ช่องอกเพื่อดูสุขภาพปอดและหัวใจด้วยฟิล์มใหญ่ ( Chest X-Ray )

4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG )

5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( Complete Blood Count )

6. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบรูณ์ ( Urine Analysis )

7. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ( Fasting Blood Sugar )

8. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด ( Cholesterol )

9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ ( Triglyceride )

10. ตรวจระดับไขมันความหน่าแน่นสูง ( ชนิดดี ) ( HDL-Cholesterol )

11. ตรวจระดับไขมันความหน่าแน่นต่ำ ( ชนิดไม่ดี ) ( LDL-Cholesterol )

12. ตรวจหากรดยูริคในเลือด ( โรคเก๊าท์ ) ( Uric acid )

13. ตรวจการทำงานของไต ( Creatinine )

14. ตรวจการทำงานของตับ ( AST / ALT )

15. ตรวจอุจจาระดูพยาธิและระบบขับถ่าย ( Stool Examination )

16. ตรวจหาเลือดในอุจาระ ( Stool Occult Blood )

16. ดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index ( BMI ) )

17. ตรวจหาระดับสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก ( PSA ) ( สำหรับสุภาพบุรุพ )

18. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยสูติแพทย์ ( Pap Smear ) ( สำหรับสุภาพสตรี )

19. ดัชนีมวลกาย

ราคาปกติ 4,770 บาท

ราคาส่งเสริมสุขภาพ 3,150 บาท

01
                        การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคนำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะช่วยให้รู้ขณะนี้สภาวะร่างกายของเราอยู่ในระดับไหน มีโรคร้ายแฝงตัวอยู่หรือไม่เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ถ้ารู้เร็ว รักษาก่อน ป้องกันก่อน ก็จะสามารถลดโอกาสเป็นโรคได้
02

1. ควรงดอาหาร และเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจไม่น้อยกว่า 8-12 ชั่วโมง

2. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง

3. สำหรับสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์

4. ท่านที่มีอาการเจ็บป่วยต้องการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรค หรือรับการรักษาควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

5. ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบว่า ท่านควรได้รับการตรวจเพิ่มหรือไม่

6. ท่านที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง