อัตราการคลอด "แบบเหมาจ่าย"

คลอดปกติ (พัก 3 วัน 2 คืน ) พักห้องรวม 18,000 บาท

คลอดปกติ (พัก 3 วัน 2 คืน ) พักห้องเดี่ยว 25,000 บาท

ผ่าตัดคลอด (พัก 4 วัน 3 คืน ) พักห้องรวม 31,000 บาท

ผ่าตัดคลอด (พัก 4 วัน 3 คืน ) พักห้องเดี่ยว 38,000 บาท

ราคานี้ไม่รวมกรณี มีโรคแทรกซ้อนทั้งแม่และลูก

06

- คลอดโดยสูติ - นารีแพทย์

- ค่าดูแลทารกหลังคลอด โดยกุมารแพทย์

- ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอดปกติ หรือผ่าตัดคลอดตามโปรแกรมที่เลือก

- ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์

- ค่ายาสลบกรณีผ่าคลอด โดยวิสัญญีแพทย์

- ค่าห้องพักสำหรับมารดา , ค่าอาหาร , และค่าการพยาบาล

- ค่าห้องสำหรับเด็กแรกเกิด

 07

- ถ้ามีการใช้เครื่องดูดสัญญากาศหรือคีมช่วยในการทำคลอดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,500 บาท

- คลอดปกติต้องการทำหมันคิดเพิ่ม 8,000 บาท

- ผ่าตัดคลอด ต้องการทำหมันและไส้ติ่งคิดเพิ่ม 5,000 บาท

 08

- หากผู้ป่วยประสงค์จะอยู่พักฟื้นนานกว่าวันที่ระบุไว้ทาง รพ. จะคิดค่าห้องและค่าใช้จ่ายเพิ่มในราคาปกติ

- อัตราค่าบริการคลอดเหม่าจ่าย ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ในแต่ละเดือนที่แพทย์นัดมา

- อัตราค่าบริการคลอดเหม่าจ่ายดังกล่าว ไม่ครอบคลุมการรักษาพยาบาล ในกรณีที่มารดาและบุตรมีภาวะแทรกซ้อนโดยทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราปกติ

- อัตราค่าบริการคลอดเหมาจ่ายนี้ เป็นราคาซึ่งรวมค่าใช้จ่ายของมารดาและบุตร 1 คน กรณีคลอดทารกแฝดและมีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ไม่มีโรคแทรกซ้อนจะคิดค่าบริการเพิ่ม สำหรับบุตรคนที่ 2 ในอัตราปกติ

- อัตราการคลอดเหมาจ่ายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและสิทธิส่วนลดอื่นๆ ได้

- อัตราคลอดเหม่าจ่ายนี้ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 09

- บุตรที่คลอดจะได้รับการตรวจสุขภาพจากกุมารแพทย์

- รับการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. จัดให้

- รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจโรคเอ๋อ

- รับการตรวจหมู่เลือด

10

- การแนะนำการปฎิบัติตัวของมารดาก่อนและหลังคลอด

- การแนะนำการดูแลทารกอย่างถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกรัก

- เข้ารับการประชุมวิชาการ สำหรับแม่และเด็กรวมทั้งเรื่องต่างๆ ตามที่โรงพยาบาลจัดขึ้น

- เลือกประกันสังคม รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ หรือ รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ ทำหมันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิประกันสังคม

- รับบัตรสมาชิก VIP เพื่อใช้เป็นส่วนลดรักษาค่าพยาบาล

- รับของที่ระลึกสำหรับคุณแม่หลังคลอด