53

1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign)
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
4.ตรวจดูชนิดของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin Typing)
5.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg)
6.ตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Anti-HBs)
7.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสไอวี (โรคเอดส์) (Anti-HIV)
8.ตรวจหากามโรค (VDRL)
9.ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอร์มัน (Rubella lgG) (สำหรับสุภาพสตรี)
10.ตรวจหมู่เลือด ABO (ABO Blood group)
11.ตรวจหาหมู่เลือด Rh (Rh Blood group)
12.ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI) )

54

55

56