ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยมีปณิธานและเป้าหมายจะจัดทำโรงพยาบาลระดับกลาง เพื่อรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน และการเจ็บป่วยจากบรรดาพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนประชาชนทั่วไปในพื้นที่

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2522 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนของเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป เป็นโรงพยาบาลที่พร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์อย่างครบวงจร โดยเริ่มแรกเป็นอาคารหลังเดียวเรียกว่าอาคาร 1 ซึ่งดัดแปลงจากอาคารชุดที่อยู่อาศัย ด้วยคุณภาพในการรักษาพยาบาล จนได้รับความไว้วางใจจากชาวปากน้ำ โรงพยาบาล จึงได้ขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มอีกเป็น อาคาร 2 และ อาคาร 3 ทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 200 เตียง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลได้เข้าร่วมโครงการประกันสังคม จึงได้กำหนดแนวการบริหารและนโยบายปฏิบัติต่อผู้ป่วยประกันสังคมให้สอดคล้องกับแนวการบริหารและนโยบายหลักของโรงพยาบาล คือ “ ให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจ ” และ “ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย โดยเน้นการบริการเป็นสำคัญ ” โรงพยาบาลได้รับรางวัล โรงพยาบาลประกันสังคมดีเด่น 3 ปีซ้อน ได้แก่ ปี พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 จนเป็นโรงพยาบาลที่มียอดผู้ประกันตนมากที่สุดในประเทศไทย ในปี 2546 ในด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปี 2543 โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 : 1994 และ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ในปี 2548

โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นจากมติของคณะกรรมการบริหารบริษัท สมุทรเวชกิจ จำกัด ซึ่งเล็งเห็นว่า เขตถนนปู่เจ้าสมิงพราย ยังไม่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รองรับการเจริญเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรม และ ชุมชนซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงเวลานั้น โรงพยาบาลเมืองสมุทรมีการขยายตัวอย่างเต็มที่แล้ว จึงเห็นสมควรขยายสาขามายังถนนปู่เจ้าสมิงพรายมอบหมายให้ บริษัท โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ โดยบริษัทสมุทรเวชกิจ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใช้คณะแพทย์ และ ทีมคณะจากโรงพยาบาลเมืองสมุทร (โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ) ส่วนหนึ่งมาร่วมดำเนินการ เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2536 เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538 เป็นโรงพยาบาลขนาด 140 เตียง 12 ชั้น เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 ใช้ชื่อว่า ” โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ ”

สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู เปิดดำเนินการในปี 2538 เพื่อรองรับผู้ป่วยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และ ถนนสุขุมวิทสายเก่า ให้ได้รับการตรวจรักษาได้ทันท่วงที ก่อนที่จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ และ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า ฯ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ใน เทศบาลบางปู เทศบาลแพรกษา เทศบาลคลองด่าน และ เทศบาลบางเมือง